Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Materace Perfect, działającego pod adresem internetowym https://www.MateracePerfect.pl.
 2. Właścicielem sklepu Materace Perfect i jednocześnie administratorem danych jest LUMITEX S.C. Łukasz Borowski, Michał Luty, NIP: 9910504280, REGON: 364089191.
 3. Dane osobowe zbierane przez sklep Materace Perfect są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO).
 4. Sklep Materace Perfect dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep.
 5. Zapytania, wnioski lub żądania dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres: sklep@MateracePerfect.pl.

I. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Sklep Materace Perfect zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w sklepie Materace Perfect, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. składania zamówienia w sklepie Materace Perfect, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w sklepie Materace Perfect, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w sklepie Materace Perfect, Klient podaje:
  1. adres e-mail
  2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu
 4. Podczas rejestracji konta w sklepie Materace Perfect, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
 5. W przypadku składania zamówienia w sklepie Materace Perfect, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy
  2. numer NIP
 7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
 8. Podczas korzystania ze strony internetowej sklepu Materace Perfect mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności adres IP przypisany do komputera Klienta.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie Materace Perfect, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 10. Przekazanie danych osobowych do sklepu Materace Perfect jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży oraz świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

II. Zasady udostępniania lub powierzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta sklep Materace Perfect. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom sklepu Materace Perfect co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy):
  1. Podmioty przetwarzające - sklep Materace Perfect korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sklepu Materace Perfect. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu i platformę sklepu internetowego, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym.
  2. Administratorzy - sklep Materace Perfect korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez sklep Materace Perfect tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić sklep Materace Perfect i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez sklep Materace Perfect tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
 4. W przypadku dokonania zakupu w sklepie Materace Perfect, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, podmiotom realizującym usługę dostawy zamówionych towarów.
 5. W przypadku skierowania żądania, sklep Materace Perfect udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy Materace Perfect używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookies zapisywane są przez sklep Materace Perfect na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony internetowe sklepu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Sklep Materace Perfect wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne - które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  2. cookies trwałe - które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Sklep Materace Perfect wykorzystuje własne pliki cookies w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie sklepu Internetowego ponownie wprowadzać loginu i hasła.
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają obserwować, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Sklep Materace Perfect wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem tych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Mechanizm cookies jest powszechnie stosowany i jest bezpieczny dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci Sklepu Materace Perfect mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Adres IP

 1. Sklep Materace Perfect może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków IP jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
 2. Sklep Materace Perfect wykorzystuje adresy IP przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informację przydatną przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO:
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sklepowi Materace Perfect.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep Materace Perfect zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Materace Perfect może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO:
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych przez sklep Materace Perfect.
  2. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i sklep Materace Perfect nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna art. 17 RODO:
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sklep Materace Perfect może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sklepu Materace Perfect, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO:
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep Materace Perfect nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sklep Materace Perfect ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Sklep Materace Perfect, przetwarzając dane osobowe Klienta
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Sklepu Materace Perfect potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Sklepu Materace Perfect niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Sklepowi Materace Perfect, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Materace Perfect spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Sklep Materace Perfect nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca - spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Sklepu Materace Perfect skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Sklepu Materace Perfect przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VI. Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Sklep Materace Perfect zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w sklepie internetowym.
 2. Sklep Materace Perfect stosuje certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo i poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
 3. W przypadku, gdyby Klient posiadający konto w Sklepie Materace Perfect utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Materace Perfect nie przechowuje haseł zapisanych otwartym tekstem i nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym. Klient otrzyma wówczas na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta wiadomość, zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie Internetowej sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość wprowadzenia nowego hasła.
 4. Sklep Materace Perfect nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

Data ostatniej modyfikacji: 1.06.2020 r.

Sklep producenta materacy Materace Perfect Opole
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl